ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี

Wellness Solution มีบริการตรวจเช็คสุขภาพทั้งในและนอก สถานที่

อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจแยก

แต่ละรายการตามความเหมาะสมของช่วงอายุ หรือตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม ฯ

Visitors: 142,538