เกี่ยวกับเรา

 เวลเนสโซลูชั่น    เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางรังสี ก่อตั้งขึ้นจากความคิดของรังสีแพทย์ซึ่งเล็งเห็นปัญหาของผู้รับบริการด้านรังสีในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีคิวการรอตรวจที่ยาวนาน แต่ไม่สามารถใช้บริการเอกชนซึ่งราคาสูงกว่ามากได้      

 

เวลเนสโซลูชั่นจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ต้องการเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางรังสี ที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ในราคาที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน และมุ่งหวังจะเป็นสถานพยาบาลชั้นนำในการบริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังการขยายงานครอบคลุมบริการตรวจทางรังสีให้ครบวงจรก่อนปี 2560

 

เพื่อให้การบริการเป็นไปแบบครบวงจร และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดปัจจุบัน ทึ่ซึ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพและการป้องกันโรค เวลเนสโซลูชั่น..จึงมีการบริการตั้งแต่การพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one-stop service)

 

เวลเนสโซลูชั่นแตกต่างอย่างไร?

ปัจจุบันมีคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจเลือดเป็นจำนวนมาก แต่ที่เวลเนสโซลูชั่นนอกจากการตรวจเลือดแล้ว ท่านสามารถพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อฟังการแปลผล รวมถึงบริการตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวน์ได้อีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกรับบริการตรวจได้ 2 รูปแบบ คือ ตรวจที่คลินิกเวลเนสโซลูชั่น (ถ.เกษตรนวมินทร์) หรือบริการตรวจสุขภาพเป็นกลุ่มนอกสถานที่

 

พันธกิจ

เวลเนสโซลูชั่นมีความมุ่งหวังในการจะเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพชั้นนำ ทั้งแบบรุกและรับ โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบายและความพึงพอใจอย่างสูงสุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การอบรมพัฒนาและส่งเสริมการประชุมวิชาการแก่บุคลากร พัฒนาควบคุมระบบบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมมาตรฐานเครื่องมือตรวจ อุปกรณ์แล็บ เครื่องเอกซเรย์ และมีการตรวจสอบมาตรฐานกับองค์กรภายนอก  เน้นคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

 

ทีมผู้บริหาร

แพทย์หญิงสุวิชชา คำพันธุ์นิพ

เภสัชกรหญิงชิดชนก เทียนบุญยาจารย์

 

 

 

 

 


  • ศูนย์ตรวจสุขภาพWellness Solution ( เวลเนสโซลูชั่น ) ก่อตั้งโดยทีมแพทย์เฉพาะทางทางรังสีที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการวินิจฉัยผลรังสี เอ็กซเรย์ และ เภสัชกรรม ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ใ...
Visitors: 142,538